GOUDA

Privacyverklaring

Praktijk oefentherapie Cesar Wieggers & de Jongste, gevestigd aan het Omlooppad 2B, 2805 RZ Gouda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Omlooppad 2B
2805 RZ Gouda
0182-581561
www.cesargouda.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk oefentherapie Cesar Wieggers & de Jongste verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk oefentherapie Cesar Wieggers de Jongste verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gezondheid
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • burgerservicenummer (BSN)
 • Biometrische gegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Praktijk Oefentherapie Cesar Wieggers & de Jongste verwerkt (bijzondere) persoonsgegevens gebaseerd op de volgende grondslagen:

 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Als oefentherapeuten zijn wij verplicht tot het bijhouden van een medisch dossier.
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. Volgens de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) is een behandelingsovereenkomst een overeenkomst waarbij de zorgverlener zich tegenover de patiënt verbindt tot het verrichten van geneeskundige handelingen die rechtstreeks betrekking hebben op de patiënt.

Praktijk oefentherapie Cesar Wieggers de Jongste verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Administratie, verslaglegging, bevestiging, uitlevering voor dataverzameling.
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Praktijk oefentherapie Cesar Wieggers & de Jongste verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Praktijk oefentherapie Cesar Wieggers & de Jongste neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk oefentherapie Cesar Wieggers & de Jongste) tussen zit. Praktijk oefentherapie Cesar Wieggers & de Jongste gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Intramed (voor administratie, verslaglegging, het afhandelen van uw betaling).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Praktijk oefentherapie Cesar Wieggers & de Jongste bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens   Bewaartermijn Reden
Personalia Bewaartermijn 15 jaar   Reden wettelijk voorschrift
Adres Bewaartermijn 15 jaar Reden wettelijk voorschrift
Enzovoort Bewaartermijn 15 jaar Reden wettelijk voorschrift

Delen van persoonsgegevens met derden
Praktijk oefentherapie Cesar Wieggers & de Jongste verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk oefentherapie Cesar Wieggers & de Jongste blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Praktijk oefentherapie Cesar Wieggers & de Jongste gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk oefentherapie Cesar Wieggers & de Jongste en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@cesargouda.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Praktijk oefentherapie Cesar Wieggers & de Jongste wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Praktijk oefentherapie Cesar Wieggers de Jongste neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@cesargouda.nl.